Informacje ogólne

Rada Legislacyjna wydaje opinie o projektach dokumentów rządowych, przede wszystkim o projektach ustaw i projektów założeń projektów ustaw. Z wnioskiem o wydanie opinii mogą się do niej zwrócić: Prezes Rady Ministrów, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub Sekretarz Rady Ministrów.

PRZEWODNICZĄCY RADY LEGISLACYJNEJ

Kompetencje

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz. Powołuje zespoły oraz określa ich skład i zadania, kierując konkretne sprawy do nich albo bezpośrednio do członków Rady w celu przygotowania odpowiednio wniosków lub opinii zespołu albo wniosków lub projektu opinii Rady. Ponadto zapewnia sprawne rozpatrywanie spraw oraz terminowe przedstawianie wniosków lub opinii w sprawach rozpatrywanych przez Radę informuje ją o pracy zespołów oraz o sposobie wykorzystania wniosków lub opinii przez nią opracowanych.

Kwartalnik "Przegląd Legislacyjny"

Zapraszamy do nabywania wydawanego przez KPRM czasopisma „Przegląd Legislacyjny”.

W "Przeglądzie Legislacyjnym" zamieszczane są opracowania naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce legislacji oraz aktualne informacje o pracach Rady Legislacyjnej.