Informacje ogólne

Rada Legislacyjna wydaje opinie o projektach dokumentów rządowych, przede wszystkim o projektach ustaw i projektów założeń projektów ustaw. Z wnioskiem o wydanie opinii mogą się do niej zwrócić: Prezes Rady Ministrów, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub Sekretarz Rady Ministrów.

PRZEWODNICZĄCY RADY LEGISLACYJNEJ

Mirosław Stec

prof. dr hab. Mirosław Stec – profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego oraz kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. W latach 1999-2005 przewodniczący Rady Służby Cywilnej. Współautor polskiej reformy administracyjnej z 1999 roku. Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności (Wydział II Historyczno-Filozoficzny; Komisja Prawnicza).

Kompetencje

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz. Powołuje zespoły oraz określa ich skład i zadania, kierując konkretne sprawy do nich albo bezpośrednio do członków Rady w celu przygotowania odpowiednio wniosków lub opinii zespołu albo wniosków lub projektu opinii Rady. Ponadto zapewnia sprawne rozpatrywanie spraw oraz terminowe przedstawianie wniosków lub opinii w sprawach rozpatrywanych przez Radę informuje ją o pracy zespołów oraz o sposobie wykorzystania wniosków lub opinii przez nią opracowanych.

Kwartalnik "Przegląd Legislacyjny"

Zapraszamy do nabywania wydawanego przez KPRM czasopisma „Przegląd Legislacyjny”.

W "Przeglądzie Legislacyjnym" zamieszczane są opracowania naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce legislacji oraz aktualne informacje o pracach Rady Legislacyjnej.