Skład Rady Legislacyjnej

Członkowie Rady Legislacyjnej XII kadencji

 

 

PRZEWODNICZĄCY:

 

Mirosław Stec

 

 

prof. dr hab. Mirosław Stec – profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego oraz kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1992-1994 wiceminister w Urzędzie Rady Ministrów odpowiedzialny za samorząd terytorialny i administrację rządową. Współautor polskiej reformy administracyjnej z 1998 roku. W latach 1999-2005 przewodniczący Rady Służby Cywilnej. Przewodniczący Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i wykładowca w tej Szkole. Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności. Przewodniczący Rady Legislacyjnej XI kadencji. Specjalizuje się w prawie transportowym, gospodarczym i samorządowym.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY:

dr hab. Maciej Kaliński, prof. UW – kierownik Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący Rady Legislacyjnej XI kadencji. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odszkodowawczej, reprywatyzacji oraz papierów wartościowych.

 

SEKRETARZ:

dr hab. Adam Krzywoń – pracownik naukowy Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2007-2008 pracownik w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg i Wniosków Biura Trybunału Konstytucyjnego. Od 2008 roku pracownik Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Sekretarz Rady Legislacyjnej XI kadencji. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem konstytucyjnych aspektów władztwa daninowego, konstytucyjnego ustroju gospodarczego, praw i wolności jednostek oraz statusu samorządu terytorialnego.

 

CZŁONKOWIE:

 

dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG – kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, prodziekan ds. studiów stacjonarnych. Członek Rady Legislacyjnej XI kadencji. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w prawie budowlanym oraz w zagadnieniach legislacji administracyjnej.

 

doc. dr Beata T. Bieńkowska – docent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawskiego. Członek Rady Legislacyjnej X kadencji. Specjalizuje się w postępowaniu karnym. Autorka licznych publikacji z tej dziedziny.

 

prof. dr hab. Marek Bojarski – rektor Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2008 r.). W latach 1993-1995 i 1999-2002 pełnił funkcję prorektora, a w latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Rady Legislacyjnej XI kadencji. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie wykroczeń oraz prawie karnym skarbowym.

 

dr hab. Marek Dobrowolski – pracownik naukowy na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2006-2008 ekspert do spraw legislacji w Kancelarii Sejmu RP. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym.

 

dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB – Kierownik Zakładu Prawa Cywilnego w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie mieszkaniowym i prawie samorządu terytorialnego.

 

prof. zw. dr hab. Antoni Hanusz – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (od 2002 roku), kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Rady Legislacyjnej X kadencji. Członek Państwowej Komisji dla Doradców Podatkowych. Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów. Specjalizuje się w prawie podatkowym i prawie finansowym.     

 

prof. dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski – kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Rady Legislacyjnej VII i XI kadencji. W latach 1996-2001 wchodził w skład zespołu ds. reformy administracji publicznej działającego w Instytucie Spraw Publicznych. W 2005 r. powołany w skład Trybunału Stanu. W 2007 r. i 2011 r. wybrano go ponownie. Kierował też zespołem eksperckim przy Rzeczniku Praw Obywatelskich do spraw przepisów ogólnych prawa administracyjnego. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym.

 

prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska – pracownik naukowy Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyrektor Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego. Członek Rady Legislacyjnej XI kadencji. Specjalizuje się w prawie finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki finansów jednostek samorządu terytorialnego i prawa budżetowego.

 

prof. dr hab. Anna Łabno – kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym.

 

dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS – kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kierownik Katedry Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Zamościu. W latach 1991-2002 pracownik Kancelarii Senatu RP. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym.

 

dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. UW – kierownik Zakładu Międzynarodowego Postępowania Karnego Uniwersytetu Warszawskiego, rzecznik dyscyplinarny przy Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Rady Legislacyjnej XI kadencji. Specjalizuje się w prawie karnym procesowym.

 

prof. dr hab. Jakub Stelina – dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Rady Legislacyjnej XI kadencji. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie urzędniczym oraz prawie zabezpieczenia społecznego.

 

dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW – prawnik i politolog, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, samorządowym, systemie politycznym, teorii państwa i prawa.       

 

dr hab. Marcin Wiącek – adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003-2007 pracownik w Zespole Orzecznictwa i Studiów Biura Trybunału Konstytucyjnego, w latach 2007-2011 pracownik w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, od 2011 r. główny specjalista w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym.

 

dr hab. Piotr Marcin Wiórek, LL.M. – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym.  

 

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz – kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2002-2005 prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Rady Legislacyjnej XI kadencji. Specjalizuje się w prawie europejskim i prawie konstytucyjnym.

 

prof. zw. dr hab. Anna Wyrozumska – kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Koncyliator i członek Biura Trybunału Koncyliacyjno-Arbitrażowego OBWE w Genewie, członek grupy narodowej Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze. Wielokrotnie reprezentowała Polskę jako ekspert m.in. w Komitecie Rady Europy ds. Rozwoju Praw Człowieka, VI Komitecie ZO ONZ. Była sędzią ad hoc w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Jest członkiem International Law Association oraz International Academy of Comparative Law. Członek Rady Legislacyjnej XI kadencji. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej oraz prawie międzynarodowym publicznym.