Informacje ogólne

Rada Legislacyjna wydaje opinie o projektach dokumentów rządowych, przede wszystkim o projektach ustaw i projektów założeń projektów ustaw. Z wnioskiem o wydanie opinii mogą się do niej zwrócić: Prezes Rady Ministrów, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub Sekretarz Rady Ministrów.

PRZEWODNICZĄCY RADY LEGISLACYJNEJ

Prof. dr hab. Marek Szydło – kierownik Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym kilkunastu samodzielnych monografii książkowych oraz dwudziestu artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych z tzw. listy filadelfijskiej – JCR (m.in. w „Common Market Law Review”, „American Journal of International Law”, „Journal of International Criminal Justice”, „International Journal of Constitutional Law”, „European Constitutional Law Review”, „International & Comparative Law Quarterly”, „European Law Journal”). Radca prawny. Napisał kilkaset obszernych opinii i ekspertyz prawnych dla instytucji publicznych państwowych i samorządowych oraz dla największych polskich przedsiębiorstw publicznych. Specjalizuje się w publicznym i prywatnym prawie gospodarczym, prawie administracyjnym, prawie Unii Europejskiej oraz w niektórych obszarach prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego.

Kompetencje

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz. Powołuje zespoły oraz określa ich skład i zadania, kierując konkretne sprawy do nich albo bezpośrednio do członków Rady w celu przygotowania odpowiednio wniosków lub opinii zespołu albo wniosków lub projektu opinii Rady. Ponadto zapewnia sprawne rozpatrywanie spraw oraz terminowe przedstawianie wniosków lub opinii w sprawach rozpatrywanych przez Radę informuje ją o pracy zespołów oraz o sposobie wykorzystania wniosków lub opinii przez nią opracowanych.

Kwartalnik "Przegląd Legislacyjny"

Zapraszamy do nabywania wydawanego przez KPRM czasopisma „Przegląd Legislacyjny”.

W "Przeglądzie Legislacyjnym" zamieszczane są opracowania naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce legislacji oraz aktualne informacje o pracach Rady Legislacyjnej.