Informacje o czasopiśmie oraz informacje dla autorów

"Przegląd Legislacyjny", kwartalnik
nr ISSN 1426-6989 
redakcja czasopisma : redaktor naczelny i przewodniczący Komitetu Redakcyjnego - prof. dr hab. Marek Szydło
sekretarz naukowy i redaktor tematyczny - dr hab.Bogumił Szmulik, prof. UKSW, sekretarz redakcji - Anna Kowalczyk

 

WYDAWCA: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO
prof. dr hab. Marek Szydło

RADA PROGRAMOWA:

KOMITET REDAKCYJNY 

dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW (redaktor tematyczny i sekretarz naukowy), dr hab. Marek Dobrowolski; dr hab. Marcin Dyl, prof. UW; prof. dr hab. Antoni Hanusz; dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa; dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW; dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW; dr hab. Czesław Kłak, prof. KPSW, prof. dr hab. Małgorzata Korzycka; dr hab. Beata Kozłowska-Chyła; prof. dr hab. Anna Łabno; dr hab. Maciej Marszał, prof. Uwr; dr Przemysław Sobolewski; dr hab. Adam Szafrański; dr hab. Piotr Szymaniec; ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW; dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL; dr hab. Piotr Marcin Wiórek.         

 

CZŁONKOWIE ZAGRANICZNI

Luca Mezzetti (Universita' di Bologna),
Calógero Pizzolo (Universidad de Buenos Aires)
José Luis Soberanes Fernández (Universidad Autónoma de México)
Ascensión Elvira Perales (Universidad Carlos III de Madrid)
José Luis Mateu Gordon (Universidad San Pablo CEU Madrid)
Michel Danti-Juan (Université de Poitiers)
Bernadette Aubert (Université de Poitiers)
Andirij Bojko (Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie)
 
SEKRETARZ REDAKCJI
Anna Kowalczyk
REDAKTOR JĘZYKOWY I KOREKTA
Marta Kordys-Tomaszewska
REDAKTOR STATYSTYCZNY
Jan Czempas
 
ADRES REDAKCJI
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Prawny
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3, pok. 27
tel.(022) 694 60 32; fax (022) 694 73 62
e-mail: anna.kowalczyk [at] kprm.gov.pl
 
 
 INFORMACJE DLA AUTORÓW "PRZEGLĄDU LEGISLACYJNEGO"
 
1.         Teksty opracowań do "Przeglądu Legislacyjnego" powinny być przesyłane w wersji elektronicznej na adres: anna.kowalczyk [at] kprm.gov.pl
2.         Warunkiem wydrukowania tekstu jest uzyskanie pozytywnej oceny recenzentów. Procedura recenzowania opisana jest szczegółowo na stronie internetowej "Przeglądu Legislacyjnego".
3.         Do przesłanego tekstu należy dołączyć zamieszczony na stronie internetowej http://www.radalegislacyjna.gov.pl formularz, w którym znajdują się informacje o autorze (stopień lub tytuł naukowy, afiliacja, numer telefonu i adres domowy).
4.         Do artykułu należy dodatkowo dołączyć krótkie (1/2 strony) streszczenie w języku angielskim oraz propozycję notki biograficznej autora.
5.         Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać 2 ark. wyd. (ok. 80 000 znaków wraz ze spacjami i przypisami) w przypadku artykułu oraz 1/2 ark. wyd. w przypadku recenzji.
6.         Do druku przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Redakcja prosi o niedostarczanie jej prac wysyłanych jednocześnie do innych czasopism.
7.         Redakcja "Przeglądu Legislacyjnego" wdrożyła procedurę zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Polega ona na tym, że:
- jeśli tekst jest podpisany przez więcej niż jednego autora, należy w nim umieścić (w przypisie) dokładne określenie wkładu, jaki w jego powstanie wnieśli poszczególni współautorzy (z podaniem informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych podczas przygotowywania publikacji). Ujawnić należy także (np. w formie podziękowań) nazwiska wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania publikacji, a nie figurują jako autorzy. Ma to na celu zapobieganie nierzetelnym praktykom naukowym, do których należy ghostwriting (tj. ukrywanie osób, które przyczyniły się do powstania tekstu) i guest authorship (tj. wymienianie jako autorów osób, które przyczyniły się w znikomym stopniu do powstania publikacji albo wcale nie wniosły w nią swojego wkładu).
- wykrycie takich praktyk przez redakcję skutkować będzie powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.).
- należy także podać (w przypisie) informacje o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych.
- odpowiedzialność za podanie powyższych danych ponosi autor bezpośrednio zgłaszający tekst do redakcji.
 
8.         Publikacje w kwartalniku "Przegląd Legislacyjny" są odpłatne.
9.         Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów.
 
formularz dla autorów
I. Informacje o autorze

 

Imię i nazwisko
 
Tytuł lub stopień naukowy
 
Afiliacja (jedynie w przypadku osób zatrudnionych w jednostkach naukowych lub doktorantów)
 
Numer telefonu
 
Adres domowy
 
 
 
II. Streszczenie w języku angielskim (dot. wyłącznie artykułów)
 
 
 
III. Notka biograficzna o autorze