Procedura recenzowania tekstów wpływających do PL

Procedura recenzowania tekstów wpływających do „Przeglądu Legislacyjnego”:
1. Po wpłynięciu tekstu do redakcji „Przeglądu Legislacyjnego” redaktor naczelny, przy pomocy sekretarza naukowego i redaktora tematycznego, dokonują jego wstępnej kwalifikacji pod kątem zgodności z tematyką i profilem czasopisma. Jeśli tekst nie został przygotowany zgodnie z zasadami redakcyjnymi określonymi w instrukcji dla autorów, redakcja przed wysłaniem go do recenzentów zwraca się do autora o dokonanie poprawek i uzupełnień.
2. W wypadku kwalifikacji pozytywnej wyznacza się dwóch niezależnych recenzentów.
3. Recenzentami tekstów publikowanych w kwartalniku „Przegląd Legislacyjny” są członkowie Rady Naukowej czasopisma oraz co najmniej w 50 % recenzenci zewnętrzni (osoby niebędące członkami Rady Naukowej, niezatrudnione w redakcji czasopisma). Pełna lista recenzentów jest publikowana raz do roku w „Przeglądzie Legislacyjnym”.
4. Recenzja jest obustronnie anonimowa, tzn. redakcja nie ujawnia recenzentom tożsamości autorów ani autorów nie informuje o tożsamości recenzentów (tzw. „double-blind review proces”).
5. Recenzja jest przygotowywana w formie pisemnej i zawiera jednoznaczną konkluzję, czy artykuł nadaje się do druku (ewentualnie ze wskazaniem koniecznych zdaniem recenzenta poprawek), czy też nie. Konkluzja musi być należycie umotywowana. Proces recenzowania jest poufny, w szczególności recenzenci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy faktu recenzowania danego tekstu i do nieujawnienia otrzymanych materiałów osobom trzecim.
6. Kryteriami kwalifikowania publikacji są jej aspekty merytoryczne, struktura publikacji oraz ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania tekstu naukowego – przypisy, dobór źródeł). Formularz recenzji zamieszczony jest na stronie internetowej „Przeglądu Legislacyjnego”.
7. Po wpłynięciu recenzji Rada Naukowa zapoznaje się z nimi i podejmuje dalsze decyzje. Może ona skierować je do autora, prosząc o ustosunkowanie się do ewentualnych uwag krytycznych. Po przysłaniu poprawionej wersji tekstu ocenia ją i kwalifikuje do druku, w uzasadnionych wypadkach może się zwrócić do recenzentów o ponowną ocenę tekstu.
8. Redakcja niezwłocznie komunikuje autorom decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu i udostępnia recenzje. Decyzja o nieprzyjęciu tekstu jest ostateczna.
 

 

 

FORMULARZ RECENZYJNY

 

Tytuł recenzowanego tekstu:

Recenzent:

1. Konkluzja generalna:

2. Struktura pracy:

3. Merytoryczna ocena tekstu:

4. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki
pisania tekstu naukowego – przypisy, dobór źródeł):

5. Inne uwagi:

 

 

Lista Recenzentów materiałów publikowanych w „Przeglądzie Legislacyjnym” w 2012 r.
 
 
Tomasz Bąkowski
Marek Bojarski
Maciej Kaliński
Dariusz Kijowski
Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Adam Krzywoń
Mirosław Stec
Jakub Stelina
Maria Rogacka-Rzewnicka
Karol Weitz
Krzysztof Wojtowicz
Anna Wyrozumska
 
 
 
Lista recenzentów artykułów zgłoszonych do „Przeglądu Legislacyjnego” w 2013 r.
 
Ewa Bagińska
Tomasz Bąkowski
Piotr Bogdanowicz
Wojciech Brzozowski
Adam Górski
Krzysztof Kaleta
Maciej Kaliński
Dariusz Kijowski
Adam Krzywoń
Katarzyna Małysa-Sulińska
Maria Rogacka-Rzewnicka
Paweł Skuczyński
Mirosław Stec
Jakub Stelina
Marcin Stębelski
Jarosław Sułkowski
Marcin Wiącek
Anna Wyrozumska
Marek Zubik
Sławomir Żółtek
 
Lista recenzentów artykułów zgłoszonych do „Przeglądu Legislacyjnego” w 2014 r.

Marek Bojarski

Robert Grzeszczak

Maciej Kaliński

Dariusz Kijowski

Zbigniew Kmieciak

Elżbieta Kornberger-Sokołowska

Agnieszka Krawczyk

Bartosz Majchrzak

Łukasz Pisarczyk

Maria Rogacka-Rzewnicka

Jakub Stelina

Janusz Trzciński

Karol Weitz

Marcin Wiącek

Ewa Wojtaszek-Mik

 

Lista recenzentów artykułów zgłoszonych do „Przeglądu Legislacyjnego” w 2015 r.

 

Tomasz Bąkowski

Marek Bojarski

Adam Brzozowski

Wojciech Brzozowski

Elżbieta Kornberger-Sokołowska

Adam Krzywoń

Maria Rogacka-Rzewnicka

Paweł Skuczyński

Janusz Trzciński 

Piotr Uziębło

Marcin Wiącek

Grzegorz Wierczyński

Krzysztof Wójtowicz

Mirosław Wyrzykowski

Sławomir Żółtek

 

Lista recenzentów artykułów zgłoszonych do „Przeglądu Legislacyjnego” w 2016 r.

Tomasz Bąkowski   

Maciej Berek

Artur Biłgorajski

Anetta Breczko

Wojciech Brzozowski

Adam Doliwa

Krzysztof Kaleta  

Maciej Kaliński

Dariusz Kijowski

Adam Krzywoń

Marcin Matczak

Sławomir Patyra

Jan Podkowik

Radosław Olszewski

Wojciech Orłowski

Wiesław Staśkiewicz  

Jarosław Szymanek

Marcin Wiącek

Anna Wyrozumska

Katarzyna Zalasińska

 

Lista recenzentów artykułów zgłoszonych do „Przeglądu Legislacyjnego” w 2017 r.            

Tomasz Bąkowski               

Wojciech Brzozowski

Antoni Hanusz

Jakub Kociubiński

Adam Krzywoń

Piotr Radziewicz

Marcin Stębelski  

Robert Suwaj

Sebastian Sykuna

Jarosław Szymanek

Maciej Taborowski

Marcin Wiącek

Marek Zubik

Sławomir Żółtek

 

Lista recenzentów artykułów zgłoszonych do „Przeglądu Legislacyjnego” w 2018 r.

Maciej Berek    

Agnieszka Bień-Kacała

Piotr Bogdanowicz

Wojciech Brzozowski

Aleksander Jakubowski

Sylwia Jarosz-Żukowska

Maciej Kłodawski

Adam Krzywoń

Przemysław Litwiniuk

Wojciech Piątek

Piotr Rylski

Dawid Sześciło

Bogumił Szmulik

Michał Szwast

Grzegorz Tylec

Marcin Wiącek

Grzegorz Wierczyński

Katarzyna Zalasińska

Lista recenzentów artykułów zgłoszonych do „Przeglądu Legislacyjnego” w 2019 r.

Andrzej Bisztyga
Zbigniew Cieślak
Marcin Dyl
Jan Gałka
Antoni Hanusz
Elżbieta Karska
Anna Łabno
Bartosz Majchrzak
Maciej Marszał
Jakub Stelina
Maria Szczepaniec
Bogumił Szmulik
Jarosław Szymanek
Piotr Szymaniec
Krzysztof Warchałowski
Krzysztof Wiak
Marcin Wielec